VI VIL VITE HVA VI KJØPER

Alligo og Oleter Group deler en visjon om å heve nivået på bærekraftsarbeidet i bransjen. «Vi vil finne ut hvordan vi i fellesskap skal kunne redusere miljøbelastningen», sier Linus Berg, bærekraftssjef i Oleter Group.

I Alligo har de kommet frem til en viktig erkjennelse. Det er ikke nok at individuelle aktører ser på klimautslippene sine. For å følge forskernes anbefalinger må alle aktører heve forventningene til bærekraft i hele bransjen. Bare da kan det kollektive bærekraftsarbeidet nå et nytt nivå.

– Vi må våge å stille høyere krav til leverandørene våre for at de skal bli bedre. Kundene stiller i sin tur krav til oss for at vi skal bli bedre. Økte forventninger forplanter seg gjennom hele verdikjeden.

Peter Söderberg, forretningsutviklings- og bærekraftssjef i Alligo


– Som leverandør, investeringsobjekt og arbeidsgiver må vi selvsagt nå et tilstrekkelig høyt nivå på bærekraftsarbeidet vårt for å være relevante. Der ligger det også en stor mulighet. Om vi kan bli en autoritet som kundene våre henvender seg til for å heve sitt eget nivå på bærekraftsarbeidet, er det kommersielt interessant for oss.

Da kan vi se forbi de rene nødvendighetene og begynne å betrakte bærekraft som en konkurransefordel, som en del av forretningsutviklingen. Og det finnes ikke noe som er så viktig for det arbeidet som en «slitsom» kunde.

– Det som i høy grad utvikler virksomheten vår, er kravene kundene stiller til oss. I takt med at de stiller høyere krav til oss ut fra et bærekraftssynspunkt, blir vi stadig bedre på å utvikle tilbudet vårt og redusere klimabelastningen. Vi synes ikke det er slitsomt at kunder stiller høye krav til oss. Vi hilser det velkommen. 

EN KUNDE OG samarbeidspartner som Alligo har hatt nære diskusjoner med i 2022, er saneringskonsernet Oleter Group. Alligo har lenge levert både maskiner og forbruksvarer til de ulike selskapene i Oleter Group, som i dag sysselsetter 2100 medarbeidere i Norden. I 2019 påbegynte konsernet en fullstendig kartlegging av utslippene sine. Det munnet ut i konsernets første årlige klimarapport.

OLETER GROUP AB
Oleter Group tilbyr helhetlige løsninger innen skade-,
industri- og eiendomsservice. Konsernet omfatter Ocab,
Stahrebolaget, JT Sanering, NHS, MCM Relining, S-pipe
och Planea i Sverige, Frøiland Bygg Skade i Norge og
Trinava Skadeservice i Danmark.
Ansatte: 2100
Omsetning: 210 millioner euro (2021)

– Den ga oss et klart bilde av den nåværende situasjonen. Gjennom rapporten har vi fått innsikt i hvilke deler av virksomheten som har henholdsvis stor og liten miljøpåvirkning. På den måten harvi kunnet prioritere, sette oss mål og iverksette de prosjektene som har størst potensial til å redusere miljø- og klimapåvirkningen.
Nå jobber vi hardt med rapporten hvert år for å måle utviklingen og redusere utslippene raskere, forteller Linus Berg, bærekraftssjef i Oleter Group. Det er en ambisjon som krever investeringer, engasjement og utholdenhet. For ikke å snakke om likesinnede bransjekolleger. I diskusjonene mellom Alligo og Oleter Group ble det nemlig klart at de delte en overordnet visjon. En visjon om å heve nivået på bærekraftsarbeidet i bransjen gjennom høyere forventninger.

– Vi vil finne ut hvordan vi i fellesskap skal kunne redusere miljøbelastningen fra de produktene vi kjøper inn. Det dreier seg blant annet om at vi som bestillere må stille høyere krav om miljødeklarasjoner. Vi vil vite hva vi kjøper, og hvor stor del av materialet som er gjenvunnet. Vi vil også ha informasjon om hvilken miljøbelastning produktene har, og under hvilke omstendigheter de er produsert, sier Linus Berg. I Alligo ble de motivert av Oleters krav.

«SAMFUNNSTRENDEN AKKURAT NÅ ER AT MYE BLIR
PRODUSERT SÅ BILLIG SOM MULIG. HVIS ET PRODUKT GÅR
I STYKKER, MÅ VI OFTE KASTE DET MED DET SAMME I STEDET
FOR Å FORTSETTE Å BRUKE DET. VI VIL I STEDET FORSØKE Å
GI MASKINER OG MATERIALER SÅ LANG LEVETID SOM MULIG
FOR AT VI SKAL KUNNE REDUSERE INNKJØPENE »

– Linus Berg, bærekraftssjef i Oleter Group

– Det Oleter Group etterlyser, samsvarer godt med våre ambisjoner. Utfordringen for oss som handelsselskap er å få det til å fungere på en overkommelig måte. Vi har et stort sortiment. Det gjør at vi i dag ikke kan arbeide på produktnivå på en måte som krever mye manuell håndtering. Det blir uhåndterlig i lengden. Vi må i stedet innhente informasjon fra leverandørene på en strukturert måte og få det inn i systemene våre. Da kan vi presentere det for kunden. Det er et utviklingsarbeid som vi må gjennom for å kunne leve opp til kundenes forventninger. Det fører oss fremover, sier Peter Söderberg.

ET ANNET VIKTIG fokusområde er å forlenge levetiden. Oleter Group vil at produktene de kjøper inn, skal vare lenger.

-Vi er ikke en produksjonsvirksomhet. Vi kjøper inn maskiner, materialer og verneutstyr fra våre leverandører. Samfunnstrenden akkurat nå er at mye blir produsert så billig som mulig. Hvis et produkt går i stykker, må vi ofte kaste det med det samme i stedet for å fortsette å bruke det.
Vi vil i stedet forsøke å gi maskiner og materialer så lang levetid som mulig for at vi skal kunne redusere innkjøpene, sier Linus Berg. Også her deler de to partene en felles visjon om å kunne jobbe med bærekraft utover klimadeklarasjoner og miljømerker.

– Vi jobber i dag med flere tjenester som forlenger levetiden til produktene våre. Vi har for eksempel en sømavdeling i Örebro som gjør at vi kan reparere og tilpasse arbeidsklær. Så er det selvfølgelig rom for å utvikle mer miljøvennlige alternativer på produktnivå. Om vi har et tradisjonelt produkt i sortimentet i dag, finnes det kanskje alternativer som i større grad blir produsert av gjenvunnet råmateriale. Der jobber vi aktivt med produktutvikling og med å stille krav til leverandørene, forklarer Peter Söderberg. Men bra kan alltid bli bedre.

– Oleter Group har høye krav som vi til en viss grad kan leve opp til allerede i dag, men det er også ting vi må arbeide videre med. Denne typen forventninger skaper en god dynamikk. De gjør at vi alle – leverandører, kunder og sluttbrukere – kan samarbeide for å bane vei for en mer bærekraftig morgendag, sier Söderberg.

 

ALLIGO KARTLEGGER VERDIKJEDEN
Akkurat nå er Alligo i gang med en overordnet kartlegging av sine karbondioksidutslipp i hele verdikjeden – fra leverandør til sluttbruker. Ambisjonen er å skape et underlag for å utarbeide tiltak og sette konkrete tallmål. Det de vet allerede nå, er at størstedelen av selskapets klimapåvirkning skjer utenfor egne vegger.

– Det er derfor det er så viktig å jobbe med forventninger og krav. Hvis vi kan hjelpe kundene å velge bedre alternativer med mindre miljøbelastning
eller samarbeide med leverandørene for å få dem til å redusere sin miljøpåvirkning, er det der vi vil se de store effektene. Vi ønsker å være en tilrettelegger og muliggjøre mer bærekraftige valg både oppstrøms
og nedstrøms i verdikjeden, sier Peter Söderberg, forretningsutviklings- og bærekraftssjef i Alligo.