Samfunnsansvar og bærekraft

TOOLS legger stor vekt på at vår virksomhet skal drives på en miljø- og samfunnsmessig god måte.

 

Vi ser på samfunnsansvar som en naturlig del av virksomheten, og ønsker å delta i en åpen, objektiv og åpen dialog om våre egne operasjoner med alle interessenter (kunder, ansatte, partnere, eiere, osv).

Sentralt i TOOLS’ arbeid står blant annet:

  • Økonomisk ansvar: En ryddig tilnærming, nøyaktig rapportering og regnskap, samt intern og ekstern revisjon.
  • Miljøansvar: Miljøbevissthet, livsløpsanalyse og bærekraftig bruk av ressurser (for eksempel effektive emballasjeløsninger og transport).
  • Samfunnsansvar: Fornøyde medarbeidere, mangfold og samfunnsengasjement.
  • Etisk ansvar: Verdier, forretningsetikk, etiske retningslinjer, menneskerettigheter, overvåke produksjons og produktansvar.

Styret i morselskapet B&B TOOLS fastsetter hvert år retningslinjer for områder som miljøansvar, arbeidsmiljø, kvalitet og samfunnsansvar.

Konsernets etiske retningslinjer

B&B TOOLS’ «Code of Conduct» gjelder alle ansatte i konsernet, og understreker viktigheten av etisk korrekt oppførsel og respekt for menneskerettighetene. Les mer om de etiske retningslinjene i konsernet her.

Leverandører som skriver avtale med TOOLS, må også signere en «Supplier Code of Conduct». Både «Code of Conduct» og «Supplier Code of Conduct» er i samsvar med FNs Global Compact.

Bærekraftig utvikling

Vårt arbeid med bærekraft er preget av en pågående prosess, der TOOLS’ og konsernets virksomheter flytter fra en fragmentert struktur, som følge av et stort antall oppkjøp, mot en mer enhetlig og sammenhengende struktur.

Aktiviteter knyttet til bærekraft ledes av konsernledelsen, med støtte fra et nettverk av miljø-, kvalitets- og arbeidsmiljøledere i konsernet. Dette nettverket gjør det lettere å etablere kontakt, overføre kompetanse og dele erfaringer.

Vi arbeider kontinuerlig for å bevisstgjøre og involvere våre ansatte på viktigheten av å tenke og handle bærekraftig.

Kvalitet og HMS

TOOLS har sammen med B&B TOOLS AB implementert et konsernovergripende HMS- og kvalitetssikringssystem.  TOOLS er sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljø) og OHSAS 18001 (arbeidsmiljø). 

Kvalitet-, miljø- og arbeidsmiljøansvar

Kvalitet-, miljø- og arbeidsmiljøarbeidet i TOOLS AS drives som en integrert del av forretningsvirksomheten. Formålet med kvalitet-, miljø- og arbeidsmiljøpolicyene er å beskrive TOOLS AS’ tilnærming til arbeid med kvalitetsspørsmål, miljøsaker og selskapets påvirkning på miljøet, arbeidsmiljøet og den tilnærmingen som alle ansatte i selskapet forventes å følge.