ÅPENHETSLOVEN -Ansvarlig innkjøp


Vi jobber alltid for langsiktige bærekraftige relasjoner med våre leverandører. Relevante bærekraftsaspekter må alltid tas i betraktning ved innkjøp, kommersielle så vel som indirekte. Vi støtter FNs Global Compacts ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon.

Vårt selskap er forpliktet til å offentliggjøre vår prosess for aktsomhetsvurdering med hensyn til blant annet menneskerettigheter og miljø i vår egen virksomhet og i vår verdikjede.

Dette betyr at våre leverandører må ta i bruk Alligos etiske retningslinjer for leverandører og kjemikalierestriksjonslisten og gjennomføre en digital egenevaluering. De etiske retningslinjer for leverandører er harmonisert med amfori’s Code of Conduct og er blant annet basert på FNs Global Compact, FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs åtte kjernekonvensjoner, FNs konvensjon mot korrupsjon og miljøvernlovgivning. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer på alligo.com 

God kunnskap om våre leverandører og leverandørkjeder er avgjørende for at vi skal kunne foreta risikovurderinger og jobbe forebyggende for å minimere risiko knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøvern.

TOOLS arbeid med aktsomhetsvurdering i leverandørkjeden er basert på en analyse av landspesifikke risikoer knyttet til arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljø og korrupsjon, samt produktspesifikke risikoer. Betingelsene og risikoene kan variere avhengig av type leverandør og type produkt. For å identifisere landsspesifikke risikoer brukes eksterne kilder som Verdensbankens Worldwide Governance Indicators, Transparency Internationals Corruption Perceptions Index, ITUCs Global Rights Index og Yale Universitys Environmental Performance Index. TOOLS AS, gjennom Alligo, er også medlem av amfori, en forening som jobber for bedre forhold i verdikjeder verden over.

Oppfølging og gjennomgang

Basert på kartlegging og risikovurdering av TOOLS leverandører følger vi opp og vurderer leverandørers ytelse opp mot våre krav. Vi gjennomfører blant annet oppfølging av egenevalueringer, leverandørrevisjoner, samarbeidsplaner og etiske tredjepartsrevisjoner. En sjekkliste basert på våre etiske retningslinjer brukes ved stedlige besøk hos leverandører utført av egne ansatte.
Ved produksjon av produkter under egne varemerker reviderer vi fabrikkene gjennom etiske tredjepartsrevisjoner gjennom amfori BSCIs revisjonsprogram. Gjennom amfori’s revisjonsintegritetsprogram kan vi sikre at vi kun bruker revisjonsselskaper og revisorer som forstår våre etiske retningslinjer og kan verifisere revisors kompetanse. En revisjon består av gjennomgang av dokumenter, intervjuer av ansatte og observasjoner under gjennomgang av anlegget.
Gjennom Alligos egen Whistleblower-funksjon, og en tjeneste via amfori Grievance Mechanism, kan enkeltpersoner innenfor Alligos egen virksomhet eller knyttet til vår verdikjede rapportere uregelmessigheter tilknyttet Alligos virksomhet.

Avvik fra etiske retningslinjer

Dersom det oppdages avvik fra Alligos retningslinjer, skal det utarbeides en handlingsplan og korrigerende tiltak. Leverandører som vi samarbeider med gjennom amfori BSCI tilbys støtte og opplæring for å styrke kompetansen lokalt og hindre gjentakelse av avvik.

Ved grove avvik eller brudd på menneskerettighetene er det rutiner for behandling av disse sakene. Hver sak etterforskes og enkeltpersoner som har blitt offer skal få oppreisning og erstatning.

Ved grove eller gjentatte avvik fra retningslinjene kan samarbeidet med leverandøren avsluttes.


Aktsomhetsvurdering sammenstilling

Rapport Åpenhetsloven 2023